Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

 

Vaše soukromí je pro nás zásadní a rádi bychom, abyste přesně věděli, jak s vašimi daty nakládáme. Informace o chování na našem webu, které neadresně získáváme, nám pomáhají optimalizovat ho pro co nejlepší zážitek. A pokud se rozhodnete sdílet s námi své osobní údaje (například při vyplnění kontaktního formuláře), držíme je v bezpečí a využíváme pouze k účelu vzájemné komunikace.

 

MEMOS Software s.r.o.

Na Královce 31/4,

101 00 Praha 10

Kontakt:
(+420) 222 560 345

[email protected]

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) uvádějí způsob, jakým společnost MEMOS Software s.r.o. chrání, shromažďuje, a používá osobní identifikovatelné údaje (dále jen „osobní údaje“) a které uživatel může případně poskytnout na webových stránkách memos.cz a redque.cz a jakémkoli produktu či službě zde obsažených.

Dále uvádíme informace, jaké máte možnosti v souvislosti s informováním se na způsob nakládání s Vašimi osobními údaji, jak k nim můžete přistupovat a aktualizovat je.

Shromažďování osobních údajů

Na webových stránkách zaznamenávají naše servery automaticky údaje, které zasílá váš prohlížeč. Údaje zasílané prohlížečem jsou např.: informace o adrese IP vašeho zařízení, typ a verze operačního systému, typ a verze vašeho prohlížeče, jazykové preference nebo webová stránka, kterou jste navštívili před webovými stránkami naší společnosti, dále pak údaje o tom, které části našeho webu jste navštívili, kolik času jste na nich strávili, jaké informace jste na našich webových stránkách vyhledávali, čas a datum přístupu na stránky a další statistické údaje. Automaticky shromažďované informace jsou používány k rozpoznání případů potencionálního zneužití a ke sběru statistických údajů užívání našich stránek.

Shromážděné statistické informace uchováváme tak, aby byla zajištěna anonymita uživatele a nemohly být s konkrétním uživatelem spojeny.

Webové stránky naší společnosti, případně produktů můžete navštívit, aniž by bylo nutné poskytnout nám údaje o své totožnosti nebo jakékoli informace, s jejichž pomocí by ve vás bylo možné rozpoznat konkrétní identifikovatelnou osobu.

V případě zájmu o zaslání informací k našim produktům nebo přístupu do určitých funkcí našich stránek (např. „kontaktujte mě“, „demo“ produktu Redque a další) budete požádáni o některé Vaše osobní údaje (např. Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, společnost, pokud je to nutné, tak vytvoření jedinečného hesla pro přístup apod.) Přijímáme a ukládáme veškeré údaje, které nám vědomě poskytnete při vyplnění jakýchkoli internetových formulářů na našich webových stránkách.

Poskytnutí osobních údajů můžete odmítnout, připravíte se tím však o možnost využít některé funkce našich webových stránek. Povinné údaje jsou označeny.

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje ukládáme a nakládáme s nimi po dobu nezbytnou k dodržení našich právních závazků, vyřešení sporů a vymáhání plnění našich dohod, pokud zákon nevyžaduje či nepovoluje pro jejich uchování delší lhůtu. Nashromážděná data, která jsme získali z vašich osobních údajů, nebo která vaše osobní údaje obsahují, můžeme používat i poté, co tyto údaje aktualizujete nebo vymažete. S těmito daty však nemůžeme nakládat způsobem, který by mohl vést k rozpoznání vaší totožnosti. Po uplynutí lhůty pro uchování vašich osobních údajů budou tyto údaje vymazány. Po vymazání dat nelze uplatnit právo na přístup k těmto údajům, jejich výmaz, opravu a přenos.

Zpracování a použití shromážděných údajů

Některé z údajů o vaší osobě shromažďujeme a používáme k umožnění přístupu k našim službám a webovým stránkám, nebo ke splnění právních povinností.  Pokud neuvedete údaje, které vyžadujeme, nebudeme vám moci poskytnout požadované produkty či služby. Některé údaje shromažďujeme přímo od vás prostřednictvím našich webových stránek. Osobní údaje o vás však můžeme čerpat i z jiných oficiálních zdrojů, jako například aplikace ARES Ministerstva financí. Účely, za kterými mohou být použity získané údaje: provoz a správa našich webových stránek a služeb, dodávka produktů nebo služeb, zlepšování produktů a služeb, vytvoření a správa uživatelských účtů, odpovídání na dotazy a poskytování podpory, zasílání administrativních informací, zasílání marketingových sdělení a propagačních materiálů, vyžádání zpětné vazby od uživatele, zlepšování uživatelské zkušenosti, zveřejňování doporučení zákazníků, prosazování obchodních podmínek a zásad, reakce na právní požadavky a prevence újmy.

Způsob zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší interakci s našimi webovými stránkami, dále pak na vaší poloze ve světě a na platnosti jednoho z následujících:

 1. Poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění dohody s vámi a/nebo jakýchkoli předsmluvních závazků z této dohody vyplývající;
 2. Zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti, které podléháte;
 • Zpracování souvisí s úkonem, který je proveden ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci, kterou jsme byli pověřeni;
 1. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme my nebo třetí strana.
 2. Udělili jste souhlas ke zpracování údajů

Uchování osobních údajů

V závislosti na vaší zeměpisné poloze se může stát, že budou vaše údaje uloženy v jiné zemi, než je ta vaše. Údaje ukládáme a zpracováváme v místě sídla společnosti. Máte právo se seznámit s bezpečnostními opatřeními, která jsme přijali v rámci ochrany vašich údajů.

Práva uživatelů

Ke zpracovávaným údajům, můžete uplatňovat určitá práva. Tato práva zahrnují zejména vaše:

 1. právo na zrušení souhlasu se zpracováním vašich údajů, který jste dříve udělili;
 2. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v případě, že toto zpracování je prováděno na jiném právním základu, než je udělený souhlas;
 • právo vznést námitku proti zpracování, jsou-li osobní údaje zpracovány ve veřejném zájmu, při výkonu úřední moci, kterou jsme byli pověřeni, nebo pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, můžete vznést námitku proti tomuto zpracování tím, že uvedete důvod, který vaši námitku opodstatňuje ve vaší konkrétní situaci. V případě zpracování k přímému marketingu je možné vznést námitku bez udání důvodu
 1. právo být obeznámen se skutečností, že zpracováváme vaše údaje, právo obdržet oznámení o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii údajů, které jsou zpracovávány;
 2. právo ověřit si přesnost vašich údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu;
 3. za určitých okolností i právo na omezení zpracování vašich údajů. V takovém případě nebudeme zpracovávat vaše údaje za žádným jiným účelem než za účelem jejich uchování;
 • za určitých okolností i právo po nás požadovat výmaz vašich osobních údajů;
 • právo obdržet vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, máte právo požadovat předání údajů jinému správci, a to bez jakýchkoli překážek. Toto ustanovení lze uplatnit v případě, kdy jsou vaše údaje zpracovány automatizovaně a toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, nebo na základě předsmluvních závazků z této smlouvy vyplývajících.

Uplatnění práv

Veškeré požadavky na uplatnění svých práv směřujte na kontakty uvedené v tomto dokumentu. Požadavky se budeme zabývat bezodkladně v nejbližším možném termínu.

Fakturace a platby

Při zpracování plateb využíváme třetí strany, které nám pomáhají s bezpečným zpracováním platebních údajů. Tito zpracovatelé, jakožto třetí strany, nakládají s vašimi osobními údaji v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, které sice mohou, ale nemusí poskytovat ochranu soukromí v takové míře, v jaké ji zajišťují naše zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám tedy, abyste se seznámili i s příslušnými zásadami ochrany soukromí třetích stran.

Poskytovatelé produktů a služeb

Na dodávku určitých produktů a služeb můžeme uzavřít smlouvu s jinou společností. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat ani nikomu sdělovat žádné údaje vyjma těch, které jsou potřeba k provedení služeb zadaných naší společností nebo ke splnění právních požadavků. Pro tyto účely můžeme sdílet osobní údaje pouze s takovou třetí stranou, jejíž zásady ochrany soukromí jsou shodné se zásadami naší společnosti, nebo se stranou, která se zaváže dodržovat naše zásady týkající se osobních údajů. Našim poskytovatelům služeb předáme údaje, které potřebují k provedení zadaných úkonů, ale nedáme jim svolení používat ani nikomu sdělovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové či jiné účely.

Webové stránky třetích stran

Na naších webových stránkách uvádíme odkazy na další webové stránky, které nevlastníme a nespravujeme. Neneseme odpovědnost za nakládání s Vaším soukromým na těchto stránkách. Nabádáme Vás k obezřetnosti a prostudování podmínek ochrany osobních údajů i na těchto dalších stránkách.

Ochrana soukromí dětí

Osobní údaje dětí, které jsou mladší 13 let, vědomě neshromažďujeme. Pokud je vám méně než 13 let, neposkytujte prosím žádné osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek či služeb.

Máte-li důvodné podezření, že dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek či služeb, informujte nás prosím na uvedených kontaktech. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete udělit po dovršení 16 let či se souhlasem zákonného zástupce.

Newslettery

Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno a údaje o vaší interakci s newsletterem (kdy newsletter otevíráte a na které odkazy klikáte) evidujeme pro potřeby rozesílání a optimalizace přímého marketingu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu přímo v patičce každého newsletteru nebo emailem na adresu [email protected].

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Funkce Do Not Track

Některé webové prohlížeče obsahují funkci Do Not Track (Nesledování). Tato funkce signalizuje prohlíženým webovým stránkám, že si nepřejete, aby byly vaše aktivity na internetu sledovány. Sledování se liší od používání a sběru údajů v souvislosti s webovými stránkami. Pro tyto účely se sledováním rozumí shromažďování údajů, na jejichž základě lze identifikovat danou osobu, přičemž tyto údaje jsou průběžně získávány od spotřebitelů, kteří se pohybují mezi různými webovými stránkami, při jejich návštěvě či použití jednotlivých webových stránek nebo internetových služeb. Způsob, jakým prohlížeče předávají signál Do Not Track stále není jednotný. Z tohoto důvodu nejsou tyto webové stránky zatím uzpůsobeny k tomu, aby interpretovaly signály Do Not Track, které váš prohlížeč předává, nebo na ně reagovaly. Osobní údaje však sledujeme v omezeném množství a v rámci zde popsaných zásad.

Bezpečnost údajů

Bezpečnost údajů, které nám poskytnete, zajišťujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, kde jsou údaje chráněny před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Aplikujeme přiměřená administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, s jejichž pomocí usilujeme o ochranu proti neoprávněnému přístupu, použití, změně a zveřejnění osobních údajů, které nám byly svěřeny a jež jsou pod naší kontrolou. Bezpečnost přenosu dat po internetu či bezdrátové síti však nikdy nemůže být zcela zaručena, proto i přes naše snahy chránit vaše osobní údaje si zároveň musíte být vědomi, že

 1. v oblasti bezpečnosti a soukromí má internet svá omezení, která jsou mimo naši kontrolu;
 2. nemůže být zaručena úplná bezpečnost, integrita a soukromí u jednotlivých i veškerých údajů a dat, které se přemisťují mezi vámi a našimi webovými stránkami;
 • i přes veškerá naše úsilí si může třetí strana prohlížet jakékoliv údaje či data během jejich přesunu nebo s nimi manipulovat.

Porušení bezpečnosti dat

V případě, že se dozvíme o prolomení bezpečnosti našich webových stránek nebo o sdělení osobních údajů uživatele nepřidruženým třetím stranám v důsledku externí činnosti, což může mimo jiné zahrnovat i útoky na zabezpečení nebo podvody, vyhrazujeme si právo zavést odpovídající opatření, jakými jsou mimo jiné vyšetřování, podávání zpráv, uvědomění bezpečnostních složek a spolupráce s těmito složkami. V případě, že dojde k narušení bezpečnost dat, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom o tom informovali osoby, kterých se to týká, jestliže se budeme domnívat, že hrozí opodstatněné riziko újmy u uživatele v důsledku tohoto porušení bezpečnosti, nebo pokud je oznamovací povinnost jinak právně vyžadována. Pokud se rozhodneme vás informovat, učiníme tak e-mailem.

Sdělování údajů pro právní potřeby

Jakékoli údaje, které jsme nashromáždili, obdrželi nebo se kterými nakládáme, vyzradíme v případě, kdy je to vyžadováno či povoleno zákonem, například v zájmu vyhovět soudnímu příkazu nebo obdobnému právnímu řízení, dále pak v případě, že se budeme v dobré víře domnívat, že sdělení údajů je nezbytné k ochraně našich práv, naší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, při vyšetřování podvodu, nebo při vyřizování vládního požadavku. V případě, že se z nás stane jiný obchodní subjekt, např. fúzí nebo akvizicí jinou firmou, nebo při prodeji veškerého našeho jmění či jeho části je pravděpodobné, že vaše osobní údaje i váš uživatelský účet budou zahrnuty do jmění, které přejde do vlastnictví jiné společnosti.

Změny a dodatky

Tyto zásady ochrany soukromí mohou být podle našeho uvážení dle potřeby aktualizovány. Budeme vás informovat o jakékoli podstatné změně způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Pokud dojde ke změně, budeme aktualizovat datum poslední změny na konci této stránky. Podle našeho uvážení vás na tuto změnu můžeme upozornit i jiným způsobem, jako například pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Pokud není určeno jinak, jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad ochrany soukromí vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění upravené verze zásad. Užíváním našich webových stránek či služeb po datu nabytí účinnosti upravených zásad ochrany soukromí (případně jiného úkonu, který bude platit v daném okamžiku) vyjadřujete svůj souhlas s provedenými změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme nakládat s vašimi osobními daty způsobem, který by byl zásadně odlišný od způsobu, jež byl platný v době sběru vašich osobních dat.

Přijetí zásad

Pokračováním v prohlížení naších stránek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Užíváním našich webových stránek či jejich služeb se zavazujete tyto zásady dodržovat. V opačném případě nejste oprávněni naše stránky dále prohlížet a využívat jejich služby.

 

KONTAKT

Сhcete dokonalé řešení
pro svou firmu?

Pattern

Spojte se s námi

Zajímavý fakt

Věděli jste, že v průměru odpovídáme do 3 hodin?

Víte, že se nebojíme žádných výzev?

Víte, že u nás každý den proteče 5-10 litrů kafe?

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle GDPR